CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII

15/05/2022
Tags:

4 nhận xét:

 1. Trước, trong và sau khi diễn ra Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã ra sức đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt, vu khống về công tác nhân sự, nội bộ trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với những thủ đoạn rất thâm độc, xảo quyệt, nguy hiểm, tạo ra sự thu hút, chú ý của nhiều người, của dư luận xã hội để gây mất niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước. Do đó, mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác, trước các thông tin chưa kiểm chứng cần phải xem xét thận trọng.

  Trả lờiXóa
 2. Trước những âm mưu, luận điệu xuyên tạc, tung hỏa mù, giả danh dân chủ của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị để gây mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như nhằm phá hoại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây mâu thuẫn nội bộ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần hết sức cảnh giác, tích cực đấu tranh phản bác lại các quan điểm xuyên tạc đó.

  Trả lờiXóa
 3. Việc Ban Chấp hành Trung ương tổ chức các Hội nghị định kỳ như Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII vừa qua là để bàn bạc, thống nhất những chủ trương, đường lối, quyết sách lớn trong lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước. Với mỗi kỳ họp, Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đều có nội dung, chương trình, thời gian làm việc cụ thể, được công bố trong buổi khai mạc kỳ họp và thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để đảng viên và nhân dân theo dõi.

  Trả lờiXóa
 4. Bọn phản động hay bọn ngoại bang luôn gây rối kích động người dân các sự kiện chính trị lớn của ta hòng thực hiện mưu đồ đen tối phá vỡ sự ổn định của Nhà nước ta làm cho xã hội ta trở nên bất ổn đễ dễ nhúng tay chuyển hóa nước ta

  Trả lờiXóa