LÒ CỦA TỔNG TRỌNG CHÁY LIÊN TỤC

14/04/2018
Tags:

3 nhận xét:

  1. Mừng vì khi bắt giữ tội phạm, quan phạm pháp cũng như dân. Nhưng buồn vì những người cầm can nảy mực lại vi phạm pháp luật, tiếp tay cho kẻ tội phạm vì những mục đích cá nhân: Nhưng cái buồn này mở ra cái vui to lớn là sẽ làm trong sạch đội ngũ cán bộ.

    Trả lờiXóa
  2. Có thể khẳng định, công cuộc phòng chống tham nhũng không chỉ làm trong sạch đội ngũ của đảng cầm quyền, thu hồi lại tài sản quốc gia mà quan trong hơn nữa, nó đã đem lại niềm tin tưởng cho nhân dân để từ đó, tạo động lực cho sự phát triển đất nước.

    Trả lờiXóa
  3. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng đã chỉ rõ tham nhũng là một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Do đó, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay vẫn phải kiên quyết, kiên định, kiên trì; phải thực hiện đúng quan điểm của Đảng: Bọn tham nhũng, lãng phí, quan liêu là những kẻ có tội với Tổ quốc, với Nhân dân, phải trừng trị đích đáng

    Trả lờiXóa