TỰ DO TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO LÀ ĐỨNG TRÊN PHÁP LUẬT?

01/10/2013
Tags:

75 nhận xét:

 1. Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta được xây dựng một mặt dựa trên quan điểm cơ bản của học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo; mặt khác căn cứ vào đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam là một nước đa tín ngưỡng, tôn giáo với khoảng hơn 20 triệu tín đồ theo các tôn giáo khác nhau. Từ xưa đến nay, các tín ngưỡng, tôn giáo luôn chung sống hoà hợp, gắn bó với dân tộc. thế mà hiện nay lại có những vụ lùm xùm về tôn giáo chứng tỏ có sự can thiệp từ nước ngoài

  Trả lờiXóa
 3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 4. Cả 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã hình thành một truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, đó là xây dựng cuộc sống đan xen, hoà bình, trong đó mỗi dân tộc đều có tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán và văn hoá khác nhau góp phần tạo nên bản sắc văn hoá Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. Đảng và Nhà nước ta hiểu rõ nhu cầu tâm linh của nhân dân Việt Nam bởi lẽ, hầu hết nhân dân Việt Nam không những có tín ngưỡng truyền thống thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thành hoàng, những vị đã có công xây dựng quê hương, đất nước…mà không ít người là tín đồ các tôn giáo. nên nền tự do tôn giáo ở Việt Nam hết sức thoải mái.

  Trả lờiXóa
 6. Bản tính của người Việt Nam là khoan dung, cởi mở. Do vậy, dù là tôn giáo nào, tín ngưỡng nào, từ đâu đến thì cộng đồng cũng sẵn sàng chấp nhận miễn là nó không xâm phạm đến lợi ích quốc gia và đi ngược lại truyền thống văn hoá dân tộc. thế nhưng lại có những kẻ lợi dụng sự nhẹ dạ của người dân mà chống lại nhà nước, phải trừng trị những kẻ đó

  Trả lờiXóa
 7. Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta được xây dựng một mặt dựa trên quan điểm cơ bản của học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo; mặt khác căn cứ vào đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; Tinh thần đó được Đảng và Nhà nước ta thể hiện bằng hệ thống chính sách phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng vậy nhà nước ta luôn có nhưng chính sách hợp lý qua tưng giai đoạn để việc tu do tin ngưỡng tự do tôn giáo của nhân dân được đảm bảo nhưng không vì thê mà chung ta đẻ những kẻ lợi dụng sự nhẹ dạ của người dân mà chống lại nhà nước,chúng sẽ phải chịu phat truoc pháp luật

   Xóa
 8. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn có quan điểm, thái độ rõ ràng về tín ngưỡng, tôn giáo theo lịch sử phát triển của dân tộc. do đó không có thế lực nào có thể dựa vào vấn đề tôn giáo mà có thể làm hại được đến đảng ta, " cây ngay không sợ chết đứng"

  Trả lờiXóa
 9. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đảng và Nhà nước ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, thực hiện bình đẳng, đoàn kết lương giáo và giữa các tôn giáo. Khắc phục mọi thái độ hẹp hòi, thành kiến, phân biệt đối xử với đồng bào có đạo, chống những hành vi lợi dụng tôn giáo phá hoại độc lập dân tộc và đoàn kết dân tộc, chống phá chủ nghĩa xã hội, ngăn cản tín đồ làm nghĩa vụ công dân

  Trả lờiXóa
 10. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng ghi rõ: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, đồng thời chống việc lợi dụng tín ngưỡng để làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân”.

  Trả lờiXóa
 11. Chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tín ngưỡng, tôn giáo rất đúng đắn, minh bạch và từng bước được hoàn thiện. Đến đầu thập kỷ 90, trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 24/NQ-TW Về công tác tôn giáo trong tình hình mới, đã ghi dấu son về sự đổi mới đường lối, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 12. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. do đó vấn đề bảo vệ sự ổn định và vững mạnh của tôn giáo cũng là công cuộc trong sự nghiệp phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 13. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật

  Trả lờiXóa
 14. Những quan điểm của Đảng ta từ ngày thành lập đến nay chứng minh rằng Đảng coi quyền tự do tín ngưỡng là một nhu cầu quan trọng của con người, là một trong những quyền công dân, quyền chính đáng của con người.

  Trả lờiXóa
 15. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn tôn trọng đức tin của đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; tôn trọng quyền được theo bất cứ tôn giáo nào, mong muốn cho người dân theo tôn giáo được “phần hồn thong dong, phần xác ấm no”.

  Trả lờiXóa
 16. Nhà nước ta chỉ một ngày sau lễ Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trong phiên họp đầu tiên vào ngày 03/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ lâm thời tuyên bố: “Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết”

  Trả lờiXóa
 17. “Đền chùa, lăng tẩm, nhà thờ, tất cả những nơi có tính cách tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, nhân dân đều phải tôn trọng, không được xâm phạm” nhà nước ta đã tạo hết điều kiện để bảo các tôn giáo, thế mà bây giờ có tổ chức lại quay lại chống nhà nước ta cơ chứ, đúng là ăn cháo đá bát

  Trả lờiXóa
 18. Điều 70 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 được bổ sung rõ hơn: “Công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. khôn

  Trả lờiXóa
 19. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền nhân thân cơ bản của công dân cũng được đề cập trong Bộ Luật Dân sự, được bảo vệ bằng pháp luật và được cụ thể hoá trong văn bản quy phạm pháp luật ngày càng ở mức độ cao hơn, hoàn thiện hơn.

  Trả lờiXóa
 20. Nhờ có chính sách tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn và được bổ sung theo sự phát triển của xã hội nên quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn luôn được mở rộng và đảm bảo. mong rằng những vụ gây rối gần đây không ảnh hưởng gì nhiều đến sự vững mạnh của nền tôn giáo Việt Nam

  Trả lờiXóa
 21. Thiết nghĩ không cần nói thêm nhiều mà có thể khẳng định rằng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo là tư tưởng cơ bản của Đảng và Nhà nước ta thể hiện quan điểm trước sau như một: tín ngưỡng hay không tín ngưỡng là sự lựa chọn tự do của con người, bởi vì tôn giáo là niềm tin và tồn tại như một nhu cầu tinh thần của quần chúng.

  Trả lờiXóa
 22. Nhà nước ta được xây dựng một mặt dựa trên quan điểm cơ bản của học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo; mặt khác căn cứ vào đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam mà nhà nước ta có nhưng luật lệ phù hợp để cho tự do tins ngưỡng tự do tôn giáo được diễn ra.việc lựa chon theo tín ngưỡng hay tôn giáo nào là do bản thân nhân dân quyêt định.

  Trả lờiXóa
 23. đât nupwcs ta là mọt nước đa tín ngưỡng, tôn giáo với khoảng hơn 20 triệu tín đồ theo các tôn giáo khác nhau. Từ xưa đến nay, các tín ngưỡng, tôn giáo luôn chung sống hòa hợp, gắn bó với dân tộc.vì vậy đảng và nhà nước ta ccungx đã có những biện pháp rất hưu hiệu để quyền tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo của nhân dân được đảm bảo.

  Trả lờiXóa
 24. cùng với nhưng chính sách hợp lý mà quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn luôn được mở rộng và đảm bảo,phát triển cùng với sự phát triển của đât nước trong tình hình hội nhập kinh tế ngày nay.qua đó ta cũng thấy được sự sáng suốt của Đang khi đưa ra các đường lối đảm tự do tin ngưỡng tự do tôn giáo của nhân dân được duy trì.

  Trả lờiXóa
 25. việc tựu do tin ngưỡng tự do tôn giáo đưng trên pháp luật coi thường pháp luật là không thể chấp nhận được.bởi vì hiên nay một sỗ thế lực thù đich đang lwoij dụng vuệc tự do tín ngưỡn tự do tôn giáo để tuyên truyeeng bịa đặt nói xâu về đảng về nahf nước ta.kích động giáo dân gây bạo loạn đe dọa chính quyền,

  Trả lờiXóa
 26. Làm gì thì cũng phải có pháp luật chứ , đứng trên pháp luật làm sao được cơ chứ , đứng trên pháp luật thì ai thích làm gì thì làm , giết người , cướp của làm gì cũng được chắc , kể cả tôn giáo nhá, cũng chỉ là một phận của cuộc sống thôi , không phải là tất cả đâu , làm gì thì cũng phải có giới hạn của nó chứ, quá là không được

  Trả lờiXóa
 27. Tự do , tôn giáo mà lại đứng trên pháp luật là không được , tương là tôn giáo thì muốn làm gì thì làm đấy à , muốn vào tù hết thì cứ thử xem một lần cho biết , khác được vào tù hết với nhau chứ chẳng có chuyện đứng đấy mà tôn giao với cả tôn giáo đâu , nực cười thật , mà bài viết hay đấy , và có nhiều ý nghĩa nữa

  Trả lờiXóa
 28. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội , xây dựng đất nước, cùng với nhưng chính sách hợp lý mà quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn luôn được mở rộng và đảm bảo,phát triển cùng với sự phát triển của đât nước trong tình hình hội nhập kinh tế ngày nay, vậy mà một số kẻ lại không hay biết gì về điều đó

  Trả lờiXóa
 29. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta ,đảng và Nhà nước ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, thực hiện bình đẳng, đoàn kết lương giáo và giữa các tôn giáo , luôn đảm bảo cho sự phát triển của tôn giáo , nhưng cái gì cũng phải hợp lí , và tôn trọng pháp luật

  Trả lờiXóa
 30. Công dân Việt Nam có quyền tự do theo tôn giáo tín ngưỡng, nhưng phải theo khuôn khổ của Pháp luật Việt Nam. Các tôn giáo cũng hướng tới mục tiêu xây dựng làm đẹp thêm cho đất nước. Cần phải tuyên truyên hơn nữa kiến thức luật pháp tới công dân Việt Nam nhằm tránh cho họ bị bè lũ phản động lôi kéo chống phá lại Nhà nước về vấn đề tự do tôn giáo này!

  Trả lờiXóa
 31. Đất nước chúng ta đã có những chủ trương đúng đắn trong việc tự do tín ngưỡng!! Tuy vậy 1 số kẻ phản động đã lợi dụng điều này để kích động tín đồ làm trái pháp luật!! Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn không để cho bọn xấu có cơ hội lợi dụng. Đất nước muốn phát triển được ổn định thì một phần cũng là nhờ bà con công giáo tuân thủ đúng pháp luật

  Trả lờiXóa
 32. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của Việt Nam thừa nhận . Đảng và Nhà nước ta đã và đang làm đúng với luật pháp quốc tế, thế nên chẳng việc gì phải sợ cái lũ phản động chống đối hết

  Trả lờiXóa
 33. Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn không để cho chúng lợi dụng điều này để ngây hại cho đất nước. Trong bối cảnh hiện nay việc lợi dụng tự do tín ngưỡng để chống phá nhà nước ta ngày càng nguy hiểm chúng ta phải cẩn thận để giảm thiểu tối đa sự lợi dụng của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 34. Khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải luôn tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào cũng phải đảm bảo tính hai mặt đó.Những hành vi như kích động lôi kéo tuyên truyền lợi dụng tự do tín ngưỡng như tuyệt thực tự thiêu,...đều phải bị trừng trị nghiêm khắc!

  Trả lờiXóa
 35. Cần phải thật tỉnh táo trong vấn đề này bởi vì đây là một trong những điểm để bọn phản động lợi dụng chống phá nhà nước ta. Vấn đề tôn giáo là vấn đề rất nhạy cảm nếu chúng ta sử lí không tốt thì sẽ là cơ sở để bọn phản động nói vào. Đến lúc đó thì giải quyết sẽ rất khó khăn!

  Trả lờiXóa
 36. theo quan điểm của cộng đồng quốc tế vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo bao giờ cũng có tính hai mặt. Thứ nhất đây là một trong những quyền cơ bản của con người và luôn được pháp luật bảo hộ. Thứ hai, khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải luôn tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào cũng phải đảm bảo tính hai mặt đó.

  Trả lờiXóa
 37. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật khi những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc những quyền tự do cơ bản của những người khác.

  Trả lờiXóa
 38. Tự do tín ngưỡng không có nghĩa là mê tín, là u mê mà phải biết đoàn kết với nhau giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Lại là một chiêu bài của bọn phản động nhằm vào Việt Nam, chúng lợi dụng những điểm nhạy cảm này để có thể nhằm kích động mọi người nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các thế lực bên ngoài.

  Trả lờiXóa
 39. Hãy nhìn nhận đúng đắn về mức độ "tự do" của tín ngưỡng tôn giáo. Mức độ tự do tín ngưỡng tôn giáo mà các thế lực phản động này rêu rao thì không có trên bất cứ quốc gia nào trên thế giới cả. Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể tự do hoạt động tôn giáo, và người dân Việt Nam luôn đoàn kết không kể người có tôn giáo hay không.

  Trả lờiXóa
 40. Tôn giáo tồn tại song hành với cuộc sống của con người, không thể loại bỏ nó, nhưng cần loại bỏ cái tiêu cực tôn giáo mang lại. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền cơ bản của con người .Song cần loại bỏ những mặt tiêu cực của việc lợi dụng tôn giáo để chống đối nhà nước

  Trả lờiXóa
 41. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền con người nói chung và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng. Điều này đã được thể hiện không chỉ là trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn luôn được Nhà nước Việt Nam đảm bảo thực hiện trong thực tiễn

  Trả lờiXóa
 42. Đương nhiên Việt Nam có tự do tín ngưỡng. Không những thế nhà nước ta luôn tại mọi điều kiện tốt nhất cho mọi người có thể tham gia trong khuôn khổ luật pháp quy định!!! Việt Nam luôn là nước có tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo điều này đã được khẳng định trọng các điều luật

  Trả lờiXóa
 43. Việt Nam dĩ nhiên là được tự do tín ngưỡng tôn giáo rồ !! Chỉ có điều bọn phản động lợi dụng điều này để kích động tín đồ gây bạo loạn!! Bởi vậy việc hoạt động của tôn giáo cần được nhà nước quản lý chặt chẽ để không gây mất đoàn kết nội bộ giữa các giáo dân và chính quyền

  Trả lờiXóa
 44. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến ngay từ những văn kiện cách mạng đầu tiên và được ghi nhận trong rất nhiều các văn bản pháp luật khác thể hiện sự quan tâm đối với tự do tín ngưỡng. Đó chính là bằng chứng đanh thép chứng minh sự tự do tôn giáo ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 45. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền con người nói chung và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng. Điều này đã được thể hiện không chỉ là trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn luôn được Nhà nước Việt Nam đảm bảo thực hiện trong thực tiễn

  Trả lờiXóa
 46. Luật pháp Việt Nam đã quy định rõ về quyền tự do tín ngưỡng vầ tôn giáo rồi, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân. Cái lũ phản động này lúc nào cũng giở cái chiêu trò kích động tôn giáo ra để chia rẽ mất trật tự an ninh nước Việt Nam ta đây mà.

  Trả lờiXóa
 47. Tôi là một công dân của Việt Nam, được sống trong sự hòa bình, tự do và hạnh phúc, đương nhiên là được tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Chỉ có bọn phản động, bán nước đặt điều bôi xấu nước ta mà thôi. Công dân Việt Nam được hưởng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo mà pháp luật Việt Nam đã quy đính.

  Trả lờiXóa
 48. Những luận điệu Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo, Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo… chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Sẽ chẳng có ai tin vào những cái điều dối trá và bịa đặt đó đâu

  Trả lờiXóa
 49. dù với lý do nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể phủ nhận được những thành tựu hết sức to lớn của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nếu họ vẫn tiếp tục xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam, e rằng họ sẽ là những người lạc điệu và bị đông đảo tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam cũng như nhân dân tiến bộ trên thế giới lên án.

  Trả lờiXóa
 50. đa tín ngưỡng đa tôn giáo đó là điểm phong phú trong nét văn hóa việt nam. Đảng và Nhà nước đã lựa cho cho phép nhiều loại hình tôn giáo được hoạt động đó thể hiện tinh thần tự do của con người. tuy nhiên một số tôn giáo đang hoạt động chưa được sự cho phép mà vẫn đang có những hoạt động ngầm là tổn hại đến dân tộc ta đó là những hành vi vi phạm pháp luật không đơn thuần là tự do tín ngưỡng và tôn giáo. dù tôn giáo nào cũng vậy yêu cầu tuân thủ các quy định của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 51. rõ ràng là pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cũng như những chủ trương của đảng và nhà nước việt nam đã quy định rất rõ, tự do tôn giáo là một vấn đề vô cùng quan trọng và sẽ được ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên không phải vì thế mà có một số người lợi dụng tự do tôn giáo để hoạt động phạm pháp, điều đó sẽ bị xử lý ngay

  Trả lờiXóa
 52. cũng là vấn đề liên quan tới tự do thôi, nhưng thật sự là tự do ở mỗi nước là ,khác nhau, theo tôi hiểu là chúng ta được phép làm những điều mà pháp luật không cấm, mà pháp luật ở những quốc gia khác nhau thì khác nhau, bởi điều kiện thực tế của mỗi quốc gia là khác nhau, vì vậy không khó khăn gì để giải thích cho việc này

  Trả lờiXóa
 53. kiểu mỹ ư, có biết nước mỹ họ như thê nào mà phán như đúng rồi vậy, đúng là nước mỹ rất đông đảo thành phần nguồn gốc, hợp chủng quốc hoa kỳ mà, văn hóa của họ cũng đa dạng, điều đó là do đặc điểm xã hội, chính vì vậy chúng ta không thể theo khuôn mẫu như vậy được, chúng ta có đặc điểm riêng của chúng ta

  Trả lờiXóa
 54. Việt Nam là một nước đa tín ngưỡng, tôn giáo vì thế chúng ta đang xây dựng đất nước trên nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân. sự hòa hợp của các loại hình tôn giáo vào sự nghiệp là cần thiết trên hết là bất cứ người dân thuộc bất kỳ loại tông giáo nào cũng phải sống, làm việc tuân thủ pháp luật nhà nước. tự do tôn giáo là chấp hành các quy định của pháp luật, sống phù hợp với những tôn chỉ của tôn giáo mình đặt ra. chúng ta đang cần những đóng góp của toàn dân không phải là sự phá hoại

  Trả lờiXóa
 55. chẳng có gì gọi là chuẩn mực cả, chẳng có gì mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải theo một nước , cho dù nước đó có như thế nào đi chẳng nữa, nước mỹ đừng tưởng rằng mình là một cường quốc trên thế giới mà nghĩ tất cả những gì trên đất nước mình là chuẩn mực, bởi vì thực tế thì nước mỹ cũng tồn tại rất nhiều vấn đề nan giải đấy

  Trả lờiXóa
 56. kiểu mỹ hay kiểu nào đi chăng nữa thì cũng không thể áp dụng một cách rập khuôn ở việt nam được, cái gì cũng có nét riêng của nó, đặc biệt là việc quản lý của một quốc gia, đây là vấn đề có ảnh hưởng tới rất nhiều người, không thẻ chỉ vì những lời nói đầy ác ý của kẻ xấu mà có thể thay đổi được

  Trả lờiXóa
 57. không những tôn giáo mà tất cả các vấn đề đều được đảm bảo tự do ở việt nam , điều đó chúng ta đều biết ,nhưng biết thôi thì chưa đủ, chúng ta còn phải nhận diện đươc âm mưu của những thế lực thù địch luôn luôn muốn lợi dụng vấn đề tôn giáo này để truyền bá những tư tưởng sai trái

  Trả lờiXóa
 58. tự do tôn giáo cũng như những vấn đê khác như báo chí, dân chủ nhân quyền luôn luôn có giới hạn của nó, đó là những quy định của pháp luật, mọi hành động đều phải hoạt động dựa trên khuôn khổ pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, nếu vi phạm sẽ lập tức bị xử lý

  Trả lờiXóa
 59. Thực hiện quản lý hoạt động tôn giáo, trên cơ sở luật pháp và đặc điểm của hoạt động tôn giáo, Nhà nước tạo ra các khung pháp lý, để theo đó, người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình, để các tổ chức tôn giáo thực hiện các hoạt động tôn giáo của mình

  Trả lờiXóa
 60. nhà nước không can dự vào các nội bộ của tôn giáo, nhà nước chỉ dám sát hoạt động của tôn giáo, các hoạt động của tôn giáo nằm đúng trong các quy định của pháo luật thì vẫn hoạt động bình thường đấy thôi. còn nhà nước thì tất nhiên phải nắm toàn bộ quyền lực rồi. còn dùng thủ đoạn chính trị đè éo trị dân chúng thì mình nghĩ bạn nên nhìn nhận lại!!!

  Trả lờiXóa
 61. Đoàn kết tôn giáo, hoà hợp dân tộc, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo là những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo. Chỉ những kẻ ngu dốt và không có hiểu biết mới nói rằng nhà nước không biết gì về tô giáo. tiêu biểu là bạn nặc danh đây. những phát biểu cho thấy sự ngu dốt đến không tưởng của y.

  Trả lờiXóa
 62. Với tinh thần đoàn kết lương giáo, hòa hợp dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập hợp được đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo hết lòng phấn đấu cho sự nghiệp cứu nước, kiến quốc, từ đó xóa dần những định kiến, mặc cảm do lịch sử để lại và âm mưu chia rẽ tôn giáo của các thế lực thù địch. Đảng và nhà nước ta đã xác định rõ ràng, đoàn kết lương giáo là đoàn kết lâu dài và toàn diện, là vấn đề chiến lược. Thái độ chân tình, cởi mở, bao dung và luôn thấu hiểu nỗi trăn trở, suy tư của đồng bào của những nhà lãnh đạo là chìa khóa để lấy lòng tin nơi nhân dân của chế độ.

  Trả lờiXóa
 63. tôi thấy trong tất cả các tôn giáo, tín ngượng của Việt Nam là đều hướng về những cái tốt đẹp ,những cái hoàn hảo nhất của con người, tôi tự hào về tôn giáo đang có ở Việt Nam, vì họ luôn có những đóng góp tích cức cho xã hội, đất nước, luôn sống tốt đời đẹp đảo để mọi người noi theo.

  Trả lờiXóa
 64. lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc ở Việt Nam mà thời gian gần đây bọn phản động, phản cách mạng tìm cách xuyên tạc về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo, theo chúng thì Đảng và nhà nước ta vi phạm về quyền tự do tôn giáo tín ngượng. Trong khi đó tron các văn bản pháp luật hiện hành, Đảng và nhà nước ta quy định rất rõ về quyền tựu do tính ngượng, tôn giáo. Rõ ràng luận điệu của chúng là mang tinh xuyên tạc kích động, nhằm tạo ra dư luận xấu để tiến hành cuộc cách mạng màu ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 65. Vấn đề tôn giáo và sắc tộc là mốt vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp. là mục tiêu để những thế lực thù địch, chống phá nhà nước ta đánh vào đó. lợi dụng những chính sách trong việc tự do tín ngưỡng tôn giáo, bọn chúng đã lần này lượt khác gây khó dễ cho chúng ta. CHúng ta, lực lượng an ninh và công an cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp nhằm chống lại những mục đích, âm mưu xấu xa đó.

  Trả lờiXóa
 66. Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, đồng thời là Nhà nước pháp quyền. Chúng ta khẳng định tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Chúng ta khẳng định như thế và trên thực tế, chúng ta đã thực hiện như vậy. Nhưng không ít những thế lực thù địch, chống phá nhà nước ta đang lợi dụng vấn đề nhạy cảm này để tuyên truyền, kích động, đưa tin sai sự thật. gây nên những hiểu lầm và bức xúc trong quần chúng nhân dân, bà con giáo dân. gây nên những hậu quả đáng tiếc. vì vậy, công tác an ninh trong việc đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá nhà nước nhằm vào tôn giáo cần được ngăn chặn kịp thời và triệt để.

  Trả lờiXóa
 67. Vấn đề tôn giáo là một trong những vấn đề nhạy cảm. Đảng và nhà nước ta thật sự hiểu và quan tâm đến vấn đề này. Thể hiện rõ nhất là chính sách tự do tôn giáo và tĩn ngưỡng. Đại đa số tăng ni, phật tử vào giáo dân đều có chung một quan điểm là: Tốt đời, đẹp đạo, kính chúa, yêu nước. Tuy nhiên vẫn còn một số phần tử được đào tạo ở nước ngoài bị tiêm nhiễm những tư tưởng cực đoan đi ngược với quyền lợi của giáo dân. Cấu kết, phân chia bè phái, lôi kéo giáo dân vào những việc làm sai trái. Làm ảnh hưởng đến hình ảnh sáng trong của những người con yên lành bên chúa.

  Trả lờiXóa
 68. Tôn giáo là một vấn đề hết sức nhạy cảm trong quản lí đất nước. Ở Việt Nam công dân được tự do tôn giáo và không có bất cứ sự chèn ép một tôn giáo nào ở Việt Nam giống mấy lời bịa đặt của lũ phản động cả. Tuy nhiên hoạt động của tôn giáo cần nằm trong quản lý của nhà nước.

  Trả lờiXóa
 69. Nhà nước ta luôn tôn trọng và đảm bảo đầy đủ quyền tự do của nhân dân về tín ngưỡng và tôn giáo, chỉ có những kẻ xấu muốn lợi dụng tôn giáo để làm bàn đạp công kích lại Đảng và nhà nước mới bị ngăn chặn mà thôi. Mọi người nên có cái nhìn nhận đúng đắn về vấn đề này tránh tình trạng hiểu lầm

  Trả lờiXóa
 70. Tôn giáo giúp mọi người, mọi công dân trở nên tốt hơn vậy mà có nhiều chức sắc trong một vài tôn giáo lại có nhưng ý đồ xấu xa tuyên truyền chống lại Đảng và nhà nước ta. Thế nên những hành động này không thể tiếp diễn được, chúng ta dùng những biện pháp mạnh để kiểm soát việc truyền đạo của tôn giáo ngăn ngừa hậu quả xấu ảnh hưởng tới đất nước được

  Trả lờiXóa
 71. Hiện nay các thế lực thù địch luôn nhằm vào dân tộc và tôn giáo để chống phá lại nhà nước ta. Chúng luôn dùng các luận điệu sai trái để chia rẽ kích động những giáo dân chống lại Đảng và nhà nước. Vì vậy chúng ta hãy biết phân biệt đâu là đúng sai để thực hiện cho tốt quyền công dân của mình!

  Trả lờiXóa
 72. Thực tiễn sinh động về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là bằng chứng để chúng ta kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, cáo buộc của các thế lực thù địch về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách tự do tôn giáo của Việt Nam hiện nay. Đó cũng là cơ sở để chúng ta đấu tranh ngăn chặn và làm vô hiệu hóa các “đạo lạ”, “tạp giáo”, “tà giáo” gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Trả lờiXóa
 73. có 1 số phần tử đang lợi dụng việc tự do tín ngưỡn tự do tôn giáo để tuyên truyền bịa đặt nói xấu về đảng về nhà nước ta.kích động giáo dân gây bạo loạn đe dọa chính quyền cho nên mọi hoạt động của tôn giáo cần nằm trong quản lý của nhà nước.

  Trả lờiXóa
 74. ai bảo việt nam không có tự do tôn giáo bất cứ tôn giáo nào trên đất nước việt nam đều được hoạt động công khai có ai đã động đến gì đâu,nhưng các giáo sứ lại không biết tôn trọng điều đó mà coi thường pháp luât nằm trên cả pháp luật điều đó là không được phép,tự do nhưng phải nằm trong khuôn khổ nhìn vào lịch sử thì tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn một khi có chuyện là rất phức tạp và khó kiểm soát

  Trả lờiXóa