Không thể xuyên tạc “Một dân tộc, một quốc gia”

21:59 |


Khái niệm Dân tộc được hiểu theo 2 nghĩa. Dân tộc theo nghĩa rộng dùng để chỉ chung cả cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam, gồm nhiều tộc người, với một lãnh thổ nhất định, với Nhà nước của mình và bề dày lịch sử văn hóa truyền thống văn hóa… trường hợp này, dân tộc được dùng nghiêng về ý nghĩa chính trị và về bản chất nó trùng với từ quốc gia, dân tộc. Theo nghĩa hẹp dùng để chỉ các tộc người cụ thể, như: Kinh, Tày, Thái, Mông, Chăm, Khmer… đó là các cộng đồng người hình thành trong quá trình tự nhiên - lịch sử, có tính bền vững, có sự thống nhất bên trong với những đặc trưng riêng biệt vè ngôn ngữ, địa vực cư trú, mối liên hệ với nhau về mặt kinh tế và sinh hoạt văn hóa, ý thức tự giác tộc người.
Trên thế giới thuật ngữ Dân tộc được dùng phổ biến với nghĩa là cộng đồng quốc gia - dân tộc, là chủ thể trong quan hệ quốc tế. Do đặc điểm tự nhiên, địa lý, dân cư, cùng với quá trình giao lưu hội nhập trên các lĩnh vực của đời sống xã hội dẫn đến có quốc gia đa tộc người như: Việt Nam (54 tộc người), Nga (150 tộc người), Mỹ (trên 100 tộc người)… cũng có quốc gia chỉ đơn nhất một tộc người như: Nhật Bản, Triều Tiên, Ixaren.
Thời gian qua, quan điểm “Một dân tộc, một quốc gia” được các thế lực thù địch xuyên tạc, cổ vũ cho phong trào ly khai tự trị khắp thế giới. Nội dung của quan điểm thể hiện: bất kỳ một dân tộc nào (với nghĩa là tộc người) đều có quyền lập quốc gia riêng, tự quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Điển hình của sự cụ thể hóa nội dung quan điểm phản động này vào thực tiễn là việc: Bosnia Herzegovina tách khỏi Nam Tư, Kosovo tách khỏi Serbia... Tại Việt Nam, quan điểm này đang bị xuyên tạc đối với các dân tộc thiểu số ở các địa bàn chiến lược, trong đó vấn đề “Vương quốc Mông” là một ví dụ. Lợi dụng trình độ dân trí còn thấp của người dân, các thế lực thù địch đã cố tình xuyên tạc người Mông sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có quyền lập quốc gia riêng để kích động tụ tập tại Mường Nhé, Điện Biên để “xưng đón Vua”, tiến tới bạo loạn đòi lập “Vương Quốc Mông”, hay việc thành lập Nhà nước Đêgar của người Thượng ở Tây Nguyên, Nhà nước Khmer Krom của người Khmer ở Tây Nam Bộ.
Có hay không có quan điểm trên thì nước Việt Nam vẫn là một, dân tộc Việt Nam vẫn là một, tính thống nhất của 54 dân tộc trong cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam là điều đã được khẳng định. Các dân tộc là bộ phận quan trọng trong sự phát triển của đất nước.
Tính phản động của quan điểm “Một dân tộc, một quốc gia” thể hiện:
- Thử hỏi, nếu mỗi dân tộc một quốc gia thì một ví dụ là ở nước Mỹ xa xôi bên kia bán cầu chắc cũng phải lập được trên 100 quốc gia khác nhau, thế giới sẽ trở thành một mớ hỗn độn không có trật tự bởi sự ly khai, đi kèm với đó là chiến tranh, nghèo đói và những hậu quả không thể lường hết được.
- Khi một quốc gia bị chia cắt đồng nghĩa với sức mạnh của các quốc gia bị suy yếu, nguy hiểm hơn là mầm mống của chủ nghĩa dân tộc cực đoan có điều kiện trỗi dậy, gia tăng xung đột bạo lực trên thế giới. Luật pháp quốc tế hay của bất kỳ quốc gia nào cũng đặt vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ lên hàng đầu, vì vậy bản thân nó đã tự phủ định lại những gì mà các “thế lực” đang cố tình xuyên tạc quan điểm này. 
- Nó phủ nhận các giá trị mà nhân loại đã đạt được. Sự thống nhất của các quốc gia là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của nhân loại trong suốt tiến trình lịch sử. Ngay cả trong xu thế hòa bình hợp tác hiện nay, vai trò của liên minh (EU, ASEAN…) giữa các quốc gia ngày càng chiếm một vai trò quan trọng vì sự phát triển chung cũng như của từng nước. Khi khẳng định “một dân tộc, một quốc gia”, đồng nghĩa với việc xem nhẹ vai trò của các quốc gia dân tộc – là những chủ thể chính trong quan hệ quốc tế hiện nay, gây ra tình trạng phân biệt giữa các dân tộc mà biểu hiện của nó là gia tăng sự bất bình đẳng giữa các tộc người trong cùng một quốc gia.
- Đối với Việt Nam, quan điểm này là phương tiện để các thế lực thù địch gây mất ổn định chính trị ở trong nước mà mục đích cuối cùng là đòi ly khai, tự trị, lập “Vương quốc riêng” ở các địa bàn chiến lược: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ. Điều này làm suy yếu sức mạnh quốc gia, sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng, kéo theo đời sống nhân dân càng khó khăn hơn.
                                                                   Love Love

Read more…

Chủ động bảo vệ bản sắc văn hóa Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

17:44 |


Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi một quốc gia, dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đàn bản sắc dân tộc” và coi đây là động lực của sự phát triển. Tuy nhiên văn hóa cũng là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp. Đặc biệt đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, văn hóa Việt Nam đang phải “hứng chịu” nhiều tác động tiêu cực. Thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh toàn cầu hóa đã và đang có nhiều yếu tố tiêu cực tác động tới nền văn hóa Việt Nam đó là:
- Âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.. Âm mưu cơ bản và lâu dài của các thế lực thù địch là tìm mọi cách để áp đặt các giá trị tư tưởng, văn hóa, lối sống phương Tây, làm mất dần bản sắc văn hóa dân tộc ở Việt Nam. Mặt khác, gây áp lực nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiến tới từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển hóa Nhà nước Việt Nam đi theo quĩ đạo tư bản chủ nghĩa, thủ tiêu cuộc cách mạng XHCN mà dân tộc ta đã lựa chọn. Để thực hiện âm mưu đó, các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng - văn hoá. Chúng thông qua các diễn đàn giảng dạy, hội thảo để tuyên truyền, tán phát các tài liệu, văn hóa phẩm phản động, đồi trụy và nhất là tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Nội dung tuyên truyền, vừa tập trung vào các vấn đề cốt tử, nền tảng cuộc cách mạng XHCN, vừa cổ vũ kích động cho việc thiết lập các giá trị tư tưởng, văn hóa tư sản ở Việt Nam. Đặc biệt, chúng đẩy mạnh phủ định triệt để chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thành quả cách mạng, nhất là những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta; đề cao lối sống, các giá trị tư sản, các học thuyết tư sản, văn hóa thực dụng, các tư tưởng phi XHCN, kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền tư sản... Các thế lực thù địch cũng đang tăng cường các hoạt động xâm nhập văn hóa - nghệ thuật phương Tây vào Việt Nam. Thông qua đó, để tiến hành cuộc xâm lăng văn hóa với qui mô ngày càng lớn. Chúng tìm mọi cách truyền bá văn hóa - nghệ thuật, lối sống trái với bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam vào xã hội nước ta. Băng đĩa hình, sách báo, các vật phẩm văn hóa có nội dung phản động, đồi trụy, mang các giá trị văn hóa lối sống phương Tây, phi CNXH được đưa vào Việt Nam qua biên giới đường bộ, đường biển, hàng không, mạng Internet...
- Tỏc động tiêu cực của quá trỡnh toàn cầu húa và hội nhập. Trong quỏ trỡnh mở cửa, hợp tỏc quốc tế cỏc trào lưu tư tưởng tư sản đó và đang xâm nhập vào nước ta thông qua nhiều con đường. Trong khi đó, hệ thống lý luận của ta cũng đang đặt ra những vấn đề mới song chưa được giải quyết một cách cơ bản. Trong bối cảnh đó, tác động của các hệ tư tưởng tư sản đối với xó hội ta khụng phải là nhỏ. Bờn cạnh đó, các giá trị văn hóa, lối sống tư sản cũng có dịp xâm nhập đe doạ làm mất bản sắc văn hóa dân tộc, làm đảo lộn các giá trị văn hóa lối sống của chế độ xó hội chủ nghĩa. Cỏc khuynh hướng này lại được cổ vũ bởi những hàng hóa, sản phẩm thương mại từ bên ngoài khi đời sống vật chất của đại bộ phận quần chúng nhân dân cũn thấp. Do vậy, tạo nờn sự hỗn loạn, mất phương hướng chuẩn mực giá trị dẫn đến sự suy thoái, biến chất về văn hóa, đạo đức, lối sống.
- Tác động của mặt trái kinh tế thị trường. Trong khi tiến hành xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, do thiếu kinh nghiệm quản lý, điều hành nờn mặt trỏi của kinh tế thị trường đó gõy ra nhiều tác động tiêu cực, xuất hiện những tệ nạn xó hội, tội phạm mới. Đặc biệt, là tệ tham nhũng; sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tõm lý vọng ngoại, "tư tưởng thực dụng chạy theo đồng tiền làm cho một bộ phận xa rời lý tưởng, sa sút phẩm chất đạo đức" có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp. Mặt trái của kinh tế thị trường cũng làm nảy sinh xu hướng kinh doanh đơn thuần, xa rời tôn chỉ, mục đích trong hoạt động văn hoá, tác động tiêu cực đến tư tưởng và văn hoá, lối sống của xó hội.
Nhận thức rừ những vấn đề trên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cần có những hành động thiết thực để bảo vệ và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hoá trên cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; góp phần ổn định và phát triển kinh tế xó hội theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao đời sống của nhân dân lao động.
         Bỳa liềm


Read more…

Kêu gọi xuống đường - Chiêu bài của kẻ xấu

17:40 |Thời gian vừa qua, một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội , Sài Gòn đều là hành động tự phát của một nhóm người, nhưng trong số hàng trăm người tham gia xuống đường “vì Hoàng Sa, Trương Sa” ấy thì chúng ta chỉ thấy hình ảnh “hô hào”, “gào thét” trên các trang mạng, blog, diễn đàn một số ít người như Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Bùi Thị Hằng, một số nhà trí thức được coi là cấp tiến và một số người tự đặt cho mình cái mác “nhà đấu tranh dân chủ”, số đông những người còn lại hầu như không thấy điểm mặt, chỉ tên trước bàn dân thiên hạ, vậy họ là ai mà lại được nhắc đến nhiều như vậy?
Sau mấy ngày “vật vờ” cùng anh chị em nhà “rận chủ” chúng ta sẽ thấy được thực chất số người tham gia vào các cuộc biểu tình vì mục đích gì? Họ có phải xuất phát từ lòng yêu nước hay không? hay đang bị các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng hòng phá hoại khối đoàn kết toàn dân, chia rẽ nhân dân với chính quyền? Hay chúng lợi dụng biểu tình vì những mục đích xấu?
Trước hết, đối với những người dân thường khi tham gia vào cuộc biểu tình, họ không phân biệt về địa vị, học thức, chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng tự tôn dân tộc, bức xúc trước hành động ngang ngược của Trung Quốc nên mong muốn góp tiếng nói ủng hộ Chính phủ của mình trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và để thế giới thấy được người dân Việt Nam rất yêu tổ quốc, đất nước của mình và sẵn sàng làm tất cả để cùng cả nước bảo vệ chủ quyền của đất nước; và có lẽ chỉ vì ý nghĩ trong sáng như vậy nên họ đã tham gia vào cuộc biểu mà quên đi việc tìm hiểu, thực thi các quy định của pháp luật về việc tụ tập đông người và khi được các cơ quan chính quyền tuyên truyền, giải thích họ đã biết lắng nghe, biết chấp hành nhằm tránh gây ra những đảo lộn xã hội, không làm xấu đi hình ảnh Thủ đô vì hòa mình đã được thế giới tôn vinh.
Ngược lại với số đông những con người trên, thì một nhóm người sau mỗi cuộc biểu tình là họ lại làm rùm beng, tung các clip, hình ảnh, bài viết để quảng bá cho mọi người thấy là họ đã rất tích cực tham gia trong cuộc biểu tình, thậm chí họ còn tự cho mình cái quyền được yêu sách này nọ vô cùng ngang ngược như kiến nghị, kiện tụng tùm lum, quay lại phê phán chính quyền, không chấp hành luật pháp. Vậy họ là ai, làm vậy vì động cơ mục đích gì, thử điểm qua một vài nhân vật có hình ảnh thường xuyên xuất hiện sau mỗi cuộc biểu tình để phần nào thấy được bản chất thật của họ là như thế nào.
ông giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người điều hành trang mạng bauxite Việt Nam thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền, nói xấu đảng, nhà nước; đồng thời cùng với Nguyễn Quang A thường xuyên liên hệ, cấu kết, nhận sự tài trợ của số đối tượng chống phá Việt Nam ở Mỹ và tổ chức phản động khủng bố “Việt Tân” nhằm xây dựng lực lượng chống đối trong nước hòng thực hiện âm mưu nổi dậy, lật đổ sự lãnh đạo của ĐCSVN để thay thế nắm quyền lãnh đạo đất nước.
Vậy một cuộc biểu tình bên ngoài tỏ vẻ dũng khí sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ đất nước, tổ quốc thiêng liêng của mình, nhưng bản chất thật của họ thì vô cùng hiểm độc, điều dễ nhận thấy nhất là họ đã, đang bị các thế lực thù địch với Việt Nam, các cá nhân, tổ chức có tư tưởng hận thù với Việt Nam chỉ đạo, tài trợ cho các hoạt động nhằm thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam; việc họ thường xuyên xuất hiện, đi đầu trong các cuộc biểu tình không nhằm ngoài mục đích tạo dựng hình ảnh, uy tín, lôi kéo mọi người vào quỹ đạo của họ với âm mưu từng bước biến biểu tình thể hiện lòng yêu nước chống Trung Quốc thành biểu tình chống nhà nước; việc hình ảnh của họ xuất hiện đậm nét sau mỗi cuộc biểu tình cũng là để tìm cách gây quỹ, xin tài trợ tiền bạc từ các cá nhân, tổ chức chống nhà nước Việt Nam ở nước ngoài. Với bản chất quá rõ như vậy thì việc làm của họ có đúng với tính chất là thể hiện lòng yêu nước, đóng góp sức mạnh để dựng xây đất nước không hay đang ngấm ngầm tìm cách phá hoại sự ổn định của đất nước, gây thảm họa cho đất nước chỉ vì những ảo tưởng, tham vọng cá nhân.
Người nhặt nắng
Nguồn: vitoquocvietnam
Read more…

Cần có cái nhìn khách quan, chân thực về tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam

17:38 |


Ngày 02/02/2013 ông Daniel Baer, Phó phụ tá Ngoại trưởng, đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động Hoa Kỳ đã có cuộc gặp và trao đổi với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Falls Church, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Cuộc găp diễn ra cởi mở, thẳng thắn với nhiều vấn đề quan tâm được đưa ra, cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Falls Church, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ cũng thể hiện sự hài lòng về những vấn đề tự do tín ngưỡng ở trong nước.
Tuy nhiên ngày 03-02-2013 đài VOA việt ngữ đã có bài tường trình về cuộc gặp, vẫn với luận điệu kiểu thường trực “chụp mũ” và phương châm cố hữu “xuyên tạc sự thật”, chúng viết trên báo Ông Daniel Baer nói : Tôi biết đã có nhiều thảo luận giữa Mỹ và việt Nam về nghị định 92 và ý nghĩa của nó là gì đối với tự do tôn giáo… chúng tôi sẽ tiếp tục thúc dục chính phủ Việt Nam cho phép người dân thực hiện các quyền tự do tín ngưỡng của mình”. VOA việt ngữ còn đăng tải những bài viết có những kiểu phán bừa, suy diễn, bóp méo nội dung của nghị định 92 như: “Khi so sánh, chúng ta có thể thấy rằng Nghị định 92/2012 NĐ-CP đã không có những thay đổi tiến bộ so với Nghị định 22/2005 NĐ-CP mà nó còn thụt lùi rất nghiêm trọng trong một số vấn đề…” và “qui định về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo và đăng ký hoạt động tôn giáo tại chương 3 của Nghị định 92/2012 NĐ-CP là không phù hợp với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được qui định tại điều 70 Hiến pháp và điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.?...  Trên tập san Quê mẹ, đây là cơ sở “phát ngôn” của phòng thông tin phật giáo do Võ văn Ái cầm đầu viết  “Nghị định 92 chỉ đơn giản thêm vào khung pháp luật hóa trang hợp pháp cho chính sách đàn áp tôn giáo…” .Theo tôi VOV việt ngữ và quê mẹ đang đưa ra những nhận định giống “kẻ mù sờ voi” như vậy.
Thực hiện quản lý hoạt động tôn giáo, trên cơ sở luật pháp và đặc điểm của hoạt động tôn giáo, Nhà nước tạo ra các khung pháp lý, để theo đó, người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình, để các tổ chức tôn giáo thực hiện các hoạt động tôn giáo của mình. Và như vậy, quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo không có nghĩa là vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo mà chính là tôn trọng và đảm bảo bằng luật pháp quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Thời gian gần đây, cùng với mối quan hệ phát triển nhanh chóng trên nhiều mặt, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến hành đối thoại thẳng thắn và xây dựng trên nhiều vấn đề, trong đó nhiều vòng đối thoại về vấn đề tự do tôn giáo, tín ngưỡng . Mọi người đều biết rằng, không chỉ ở Việt Nam mà với mọi quốc gia trên thế giới, tôn giáo không thể đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật. Hầu hết các nước trên thế giới đều thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước về tôn giáo nhưng ở những hình thái khác nhau. Có những nước không đưa ra văn bản quy phạm pháp luật chung cho các tôn giáo để hướng dẫn hoạt động tôn giáo nhưng họ lại có các quy định ở các luật khác. Ở Việt Nam và một số nước do đặc thù quản lý của mình thì đưa vào những bộ luật riêng để theo đó, thực hiện luật quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Có một thực tế ,đó là Quyền tự do tôn giáo tại VN được công nhận  rất sớm. Quyền này được ghi tại Điều 10, Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm 1946. Và được phát triển đầy đủ hơn tại Hiến pháp nước Cộng hòa Xã  hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 1992, Điều 70 viết: “Các tôn giáo đều bình đẳng  trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật  bảo hộ . Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín  ngưỡng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.
Ngày 08-11-2012, chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Nghị định này thay thế Nghị định số 22-2005/NĐ-CP ngày 1-3-2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2013. So với Nghị định số 22/2005 qua tìm hiểu thì tôi được biết ,Nghị định số 92/2012 có nhiều điều, khoản được sửa đổi, bổ sung. Nghị định gồm 5 chương, 46 điều, quy định rõ về hoạt động tín ngưỡng, tổ chức  tôn giáo, hoạt động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc và tổ chức tôn  giáo.Trong đó có 12 điều được quy định mới, làm rõ hơn quan điểm và chính sách của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo. Nghị định số 92/2012 đã sửa đổi theo hướng rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục có liên quan đến nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nhằm giải quyết kịp thời, nhanh chóng các yêu cầu chính đáng của các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo cũng như các cá nhân có liên quan. Ví dụ: Thời hạn để Thủ tướng Chính phủ xét công nhận tổ chức tôn giáo theo thẩm quyền, nếu Nghị định số 22/2005 quy định 90 ngày thì Nghị định số 92/2012 quy định chỉ còn 45 ngày, hoặc thời hạn để Chủ tịch UBND cấp tỉnh xét công nhận tổ chức tôn giáo theo thẩm quyền, nếu Nghị định số 22/2005 quy định 60 ngày thì Nghị định số 92/2012 quy định chỉ còn 30 ngày…Ngoài ra, Nghị định số 92/2012 còn gộp một số điều, khoản trong Nghị định số 22/2005 thành các điều, khoản mới cho gọn và logic hơn về nội dung. Ví dụ: Điều 3 và Điều 4 của Nghị định số 22/2005 được ghép thành Điều 4 của Nghị định số 92/2012…
Nghị định nêu rõ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, trong đó nêu rõ: Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Với hơn 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực khá đông đảo. Họ ra đi với nhiều hoàn cảnh, nhiều lý do, nhưng hiện nay, chính sách hội nhập, mở cửa của Nhà nước Việt Nam, đông đảo đồng bào về nước, thăm thân, xây dựng đất nước.Chính bà con đã tận mắt thấy được sự phát triển vượt bực về kinh tế cũng như nhu cầu đời sống tâm linh của đồng bào trong nước, cuộc sống sinh động nhiều sắc màu về tín ngưỡng đã là minh chứng cho tự do tín ngưỡng tôn giáo ở việt Nam.
Tuy nhiên, ở hải ngoại hiện nay vẫn còn một bộ phận hiểu không đầy đủ hoặc cố tình bôi nhọ về tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Họ dựa vào những thông tin sai lệch về tình hình tôn giáo Việt Nam của những kẻ chống phá nhà nước Việt Nam tại hải ngoại câu kết với một số phần tử có “vấn đề” trong nước kích động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hòng trục lợi cho bản thân, từ đó họ xuyên tạc trắng trợn , bỉ ổi, thậm chí phản ứng kiểu “dựa hơi” ngoại bang vu khống, bịa đặt về chính sách tôn giáo của Việt Nam.
Hàng năm có trên nửa triệu bà con thường xuyên về tổ quốc, họ sẽ là các kênh để đưa thông tin chính xác nhất về tình hình tôn giáo trong nước ra nước ngoài.Theo số liệu thống kê, trong cả nước, 6 tôn giáo lớn gồm Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo, Hồi giáo có số tín đồ lên tới hơn 20 triệu người, bằng ¼ dân số Việt Nam. Hiện nay, tỷ lệ giáo dân tăng tương đương như tỷ lệ tăng dân số. Điều đó chứng tỏ sự phát triển của các tôn giáo ở Việt Nam là tốt đẹp. Hiện nay cả nước có gần 100.000 chức sắc tôn giáo, trên 22.000 cơ sở thờ tự, trong đó có nhiều công trình được trùng tu, xây mới. Tính riêng hai năm 2010 và 2011 đã có gần 500 công trình tôn giáo được xây mới, hơn 600 cơ sở thờ tự được nâng cấp, sửa chữa khang trang, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận nhân dân. Các cơ sở đào tạo chức sắc tôn giáo với đủ các cấp học, như: Học viện Phật giáo, Chủng viện Thiên chúa giáo và các trường cao đẳng, trung cấp của các tôn giáo đã và đang hoạt động với sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương. Hoạt động báo chí, in ấn, xuất bản trong lĩnh vực tôn giáo được đẩy mạnh, riêng Nhà xuất bản Tôn giáo đến nay đã xuất bản hơn 4000 đầu sách với số lượng hàng chục triệu bản.
Thực tế này đã thuyết phục không ít chính khách Mỹ, cũng như thế giới. Có thể kể đến đánh giá của Thượng nghị sỹ Mỹ Jim Web sau chuyến thăm Việt Nam năm 2009 rằng: “Cho dù vẫn còn những quan điểm cá nhân về một vài vụ việc cụ thể, song không thể phủ nhận những tiến bộ về tự do tôn giáo tại Việt Nam, nhất là từ năm 1991 đến nay”. Còn cựu Phó tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Cao Kỳ, khi về thăm Việt Nam, chứng kiến sự thật về tự do tín ngưỡng tôn giáo tại đất nước của mình đã phát biểu: “Không phải riêng tôi, mà cả trăm, nghìn Việt kiều về thăm quê hương đều thấy chùa chiền được xây cất ngày càng nhiều, người đi chùa, đi nhà thờ đông nghìn nghịt, hoàn toàn không có sự cấm đoán. Nếu mà nói về tự do tôn giáo thì thật sự có tự do, không ai có thể chối cãi được”..
Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Va-ti-căng Ba-lê-xtre-rô khi đặt chân tới Việt Nam hồi tháng 2 năm 2011 cũng ghi nhận, “Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhất quán và không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và đảm bảo tự do tôn giáo của người dân”…Do đó, những ai còn chưa tin vào một đời sống tôn giáo, tín ngưỡng hết sức phong phú, sinh động và được tôn trọng tại Việt Nam, thì có lẽ sẽ phải tới tận nơi để chứng kiến.
Cần nhắc lại cho những cá nhân, tổ chức chuyên “nghề vu vạ” rằng, Việt Nam cũng như tất cả các quốc gia khác thực thi pháp luật, nghiêm cấm những hành vi lợi dụng tôn giáo, nhân quyền để gây mất ổn định chính trị- xã hội, làm tổn hại đến an ninh quốc gia, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Những ai vi phạm, bất kể họ thuộc tôn giáo nào thì cũng đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Điều này không chỉ ở Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào khác cũng đều ứng xử như vậy.
Người nhặt nắng
Nguồn: vitoquocvietnam
Read more…

Bao giờ phong trào dân chủ thành công?

17:37 |Đây là một trong những câu hỏi lớn nhất của những người đã và đang tham gia phong trào dân chủ ở trong, ngoài nước. Cho đến nay đã có không biết bao nhiêu người đi tìm câu trả lời đó bằng những suy đoán, phỏng đoán, lý giải và cả tổ chức hoạt động thực tế. Thật đáng tiếc, vẫn chưa có người nào, kể cả chính khách hàng đầu nước Mỹ tìm ra được câu trả lời chính xác. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều người đi tìm câu giải đáp và điều đáng ngạc nhiên có rất nhiều người đã đưa ra nhận định, suy đoán khá lạc quan bằng những cụm từ hết sức cảm tính như “sắp thành công”, “thời cơ đã đến”... Là một người có quá trình dài quen biết những người chủ chốt của phong trào dân chủ ở trong nước, tôi cho rằng những nhận định lạc quan ấy hết sức chủ quan, xuất phát từ những người không hiểu biết, hoặc cố tình không hiểu về lực lượng dân chủ Việt Nam.
Có thể khẳng định rằng lực lượng dân chủ ở trong nước có vai trò quyết định đến sự thành, bại của phong trào. Vậy lực lượng dân chủ ở trong nước gồm những ai? điểm sơ qua thì hiện nay còn xót lại mấy cụ: Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Hà Sỹ Phu, Bùi Minh Quốc,… và trẻ hơn là Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang,.. Tôi không bàn vấn đề ít hay nhiều, vì có thể chỉ cần một người lãnh tụ có thể quy tụ được hàng triệu quần chúng. Vấn đề quan trọng nhất là lý tưởng, là cái “chất” của các nhà dân chủ, khả năng thống nhất, đoàn kết giữa họ.
Hệ thống lại các thông tin rải rác thì rõ ràng có rất nhiều nhà dân chủ đã quy hàng cộng sản Việt Nam, nhất là trong thời gian bị bắt, mặc dù sau khi trả tự do họ vẫn tiếp tục hoạt động cho phong trào. Điển hình, ông Nguyễn Thanh Giang chỉ sau chưa đầy hai tháng trong nhà giam đã viết tường trình “rất hối hận vì đã quan hệ với tên phản động Nguyễn Gia Kiểng; ông Phạm Quế Dương, Trần Dũng Tiến khóc vì hối hận làm nhưng việc sai trái trước toà; Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang hứa sẽ không tiếp tục hoạt động nếu được trả tự do... Đỗ Nam Hải còn đưa ra một lý do khá khôi hài để rút tên và xin thôi hoạt động là “chữ hiếu”, nếu cứ như ông Hải thì tất cả mọi người đã và đang hoạt động chống lại thế lực cầm quyền đều không có chữ hiếu, bởi xét cho cùng Nhà nước cầm quyền nào cũng dùng gia đình để tác động làm nhụt ý chí những người chống lại họ. Điều này đã chứng tỏ lòng trung kiên, vượt khó, khả năng chịu đựng, lòng tin vào lý tưởng là rất kém, thậm chí có trường hợp là cơ hội chủ nghĩa. Có người lý giải rằng, những việc này xảy ra là do cộng sản Việt Nam nhiều kế, lắm thủ đoạn nên các nhà dân chủ buộc phải làm thế để cứu lấy mình. Nhưng xin thưa nếu ai đó đến thăm Hoả Lò, Côn Đảo thì sẽ thấy người Pháp, Mỹ đàn áp cộng sản Việt Nam khủng khiếp hơn bội lần. Thế mà tuyệt đại đa số những người cộng sản vẫn cự tuyệt không thoả hiệp với kẻ thù, giữ vững lý tưởng, dù có phải chết, nhưng rất thanh thản. Vì sao họ làm được điều này? hết sức đơn giản, những người cộng sản Việt Nam tin rằng những việc họ đã làm là vì đất nước, Tổ quốc và họ chết cũng vì lợi ích của đất nước, nhân dân, không vướng bận một chút riêng tư nào. Như vậy thẳng thắn mà nói những người cộng sản Việt Nam họ trung kiên, dũng cảm, tính lý tưởng cao hơn các nhà dân chủ rất nhiều. Họ dũng cảm, trung kiên là thế mà cũng mất 45 năm mới thực sự thành công (1930 - 1975), cho nên thế hệ đưa phong trào dân chủ thành công là chưa sinh và bao giờ sinh thì không ai có thể trả lời được.
Một trong những khâu yếu nhất của phong trào dân chủ ở trong nước chính là khâu đoàn kết, thống nhất mà nguyên nhân quan trọng là do bị cuốn vào những mâu thuẫn, tranh chấp giữa các tổ chức, cá nhân ở hải ngoại. Họ tranh nhau từng đồng USD để bỏ túi chứ đâu có vì dân chủ. Chính vì thế phong trào dân chủ mãi chẳng đi đến đâu.
Người nhặt nắng
Nguồn: vitoquocvietnam                  

Read more…

Việt Weekly – mang tin tức Việt đến với Kiều bào ở vùng Little Saigon, Hoa Kỳ

17:33 |


Thành lập từ tháng 10 năm 2003, tuần báo Việt Weekly đã mở ra một khuynh hướng báo chí mới cho vùng Little Saigon, Hoa Kỳ, đi tiên phong trong cách đưa tin khách quan, tạo diễn đàn đa chiều cho nhiều khuynh hướng xã hội, chính trị khác nhau trên diễn đàn của Việt Weekly.
Năm 2006, nhân dịp sự kiện APEC diễn ra tại Việt Nam, Việt Weekly đã cử đoàn phóng viên về trong nước để đưa tin trung thực, khách quan. Trong dịp này, Việt Weekly đã phỏng vấn nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt và đưa hình ảnh ông Kiệt lên bìa báo. Nhân sự kiện chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2007, nhóm người chống cộng cực đoan tại Little Saigon đã phản đối, biểu tình nhằm triệt hạ tiếng nói của Việt Weekly.
Mặc dù bị biểu tình, bị "cấm phát hành" tại các khu chợ người Việt Nam, thân chủ quảng cáo bị đe dọa... Việt Weekly bị thiệt hại nặng nề về mặt tài chính, nhưng con đường truyền thông tự do, độc lập vẫn không làm nhóm chủ trương Việt Weekly chùn chân.
Liên tục trọng 6 năm trời, từ 2006 tới 2013, Việt Weekly đã nhiều lần cử đoàn phóng viên về nước để tham dự nhiều lễ hội, sự kiện ngoại giao được tổ chức tại Việt Nam, đưa nhiều tin tức mới mẻ về hiện tình đất nước cho người dân ở hải ngoại được tường tận. Sự kiện đáng ghi nhận nhất trong năm 2012 là chuyến đi tác nghiệp báo chí, ra đảo Trường Sa, do Bộ Ngoại Giao Việt Nam phối hợp cùng nhiều ban ngành, đưa đoàn kiều bào ra thăm và động viên các chiến sĩ Việt Nam đang canh giữ vùng biển đảo chủ quyền của Việt Nam.
Đầu năm 2013, với xu thế mới của luồng thông tin mạng cập nhật nhanh nhạy, Việt Weekly đã thực hiện trang mạng mới vietweekly.com và mở rộng thông tin hai chiều từ Việt Nam tới Hoa Kỳ. Cùng với việc mở trang mạng, Việt Weekly cũng thăm dò, tìm hiểu thông tin về việc mở văn phòng hoạt động báo chí công khai, chính thức tại Việt Nam. Gặp tôi trong dịp về dự Xuân quê hương 2013, Ông Etcetera Nguyen – tổng thư ký Việt Weekly cho biết: “Việc mở văn phòng hoạt động chính thức tại Việt Nam, sẽ giúp cho Việt Weekly có điều kiện tốt hơn để tiếp cận với tình hình thực tế tại Việt Nam, phản ảnh chính xác xã hội Việt Nam hơn. Chúng tôi sẽ tổ chức một mạng lưới phóng viên, cộng tác viên chính thức hoạt động báo chí tại Việt Nam, và tôn trọng những quy định, điều luật của nước sở tại về phương diện báo chí."
Người nhặt nắng
Nguồn: vitoquocvietnam
Read more…

Tuổi trẻ vững niềm tin với Đảng

02:46 |

Năm 2013 khép lại với nhiều khó khăn và thách thức. Nền kinh tế toàn cầu lâm vào tình trạng suy thoái, tình trạng nợ công, thất nghiệp làm cho nền kinh tế các nước trên thế giới lao đao. Trên thế giới sự nghèo đói, chiến tranh, xung đột sắc tộc, khủng bố vũ trang… vẫn diễn ra cướp đi mạng sống của nhiều dân thường vô tội.
Trong nước, cùng với sự ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế thế giới, nền kinh tế cũng bộc lộ nhiều yếu kém hạn chế và sự yếu kém trong quản lý điều hành của các ngành các cấp. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trở thành mối quan tâm, lo lắng của toàn Đảng, toàn dân.
Trong bối cảnh ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả đáng tự hào: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiềm chế thành công ở mức một con số (6,81% so với 18,13% năm 2011); tăng trưởng GDP đạt trên 5%. Lần đầu tiên Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu kỷ lục – gần 115 tỷ USD; vươn lên đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo, với gần 8 triệu tấn. Dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước tới nay, tỷ giá cơ bản ổn định, niềm tin vào đồng Việt Nam được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1500 USD/người/năm. Trong bối cảnh khó khăn chung, Việt Nam vẫn huy động trên 13 tỷ USD vốn FDI, gần 6,5 tỷ vốn ODA, cho thấy niềm tin và sự ủng hộ của các nhà đầu tư, các đối tác đối với tiến trình phát triển của Việt Nam. Du lịch được coi là một điểm sáng, đã đón hơn 6,8 triệu lượt khách quốc tế, 32,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 160.000 tỷ đồng; Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng được triển khai sâu rộng với tinh thần nghiêm túc, cầu thị và xây dựng, đã mang lại những kết quả bước đầu quan trọng. Không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội tiếp tục được phát huy. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại được triển khai sâu rộng, với tinh thần chủ động, tích cực và hiệu quả, cả trên bình diện song phương và đa phương; cả đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân, qua đó tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa Việt Nam với các nước, củng cố và nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mặc dù hiện nay, đất nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn thử thách đặc biệt là nạn tham nhũng, suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ đảng viên, kinh tế đất nước bộc lộ nhiều yếu kém…  Nói như chủ tịch nước Trương Tấn Sang “Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ đang bị suy giảm do tệ tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên”. Nhưng nhìn vào những kết quả trong năm qua và những việc mà Đảng đang làm thì tuổi trẻ chúng tôi có một niềm tin sâu sắc với Đảng. Thế hệ trẻ tin rằng có sự lãnh đạo của Đảng, có sự đồng tâm hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị thì không có khó khăn, thách thức nào chúng ta không vượt qua. Thế hệ trẻ ngày nay luôn vững tin vào Đảng và nguyện sẽ tiếp bước dưới là cờ vinh quang của Đảng.
Người nhặt nắng
Read more…

Bộ mặt thật của Nguyễn Quốc Quân

02:43 |

Thời gian gần đây, trên các trang web phản động, các diễn đàn, facebook, blog của bọn phản động trong và ngoài nước ra sức “kêu gào” đòi thả tự do cho Nguyễn Quốc Quân – thành viên của tổ chức phản động Việt Tân bị CQAN Việt Nam bắt ngày 17/4/2012 về tội khủng bố. Cá biệt có những tổ chức về nhân quyền như “Đài Quan sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền” – một tổ chức kết hợp giữa Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT) cũng lớn tiếng kêu gọi có hành động khẩn cấp can thiệp cho trường hợp Nguyễn Quốc Quân – người sẽ bị đưa ra xét xử tới đây. Vậy Nguyễn Quốc Quân là ai? Vì sao Quân bị bắt? Bài viết này sẽ giúp mọi người hiểu về tên phản động, tên khủng bố đất nước này.
images
1. Nguyễn Quốc Quân – “tên phản động bán nước”
Sinh ngày 20/11/1953 tại Hà Nội. Năm 1954, Nguyễn Quốc Quân cùng gia đình di cư vào Nam. Từ 1965 đến 1975, Quân học tiểu học, rồi trung học và đại học tại Sài Gòn. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Nguyễn Quốc Quân là giáo viên tại thị trấn Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Tháng 8/1981, Quân ta vượt biên trái phép sang định cư tại bang California, Mỹ. Trước đó, năm 1980, tại California, Mỹ, Hoàng Cơ Minh, nguyên là phó đề đốc Hải quân Sài Gòn đã thành lập tổ chức phản động mang tên “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”, quy tụ một số thành phần là sĩ quan, binh lính chế độ cũ với mục đích hoạt động vũ trang phá hoại, tiến tới lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tháng 6/1981, Hoàng Cơ Minh lập “căn cứ kháng chiến” tại Udon để thu nạp số thanh niên vượt biên đang ở các trại tị nạn Thái Lan, Indonesia… rồi tiến hành huấn luyện vũ trang để đưa về Việt Nam thực hiện các hành vi khủng bố như đánh bom vào tượng Bác, quảng trường….
Ngày 10/9/1982, tại căn cứ Udon, Hoàng Cơ Minh đã tổ chức đại hội rồi lập ra cơ quan trung ương đầu não, chỉ huy mọi hoạt động của Mặt trận, gọi là “Việt Nam Canh tân Cách mạng đảng”, viết tắt là “Việt Tân”. Tháng 6/1986, Nguyễn Quốc Quân gia nhập tổ chức phản động “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”. Do có học vị là tiến sĩ Toán, bọn cầm đầu “mặt trận” giao cho Nguyễn Quốc Quân lập trình phần mềm tin học quản trị thành viên, cùng thiết lập hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự cho “mặt trận”.
Sau khi cái gọi là “chiến dịch Đông tiến 1, 2, 3″ thất bại, Hoàng Cơ Minh bị dân quân, bộ đội cách mạng Lào bắn chết trên đường xâm nhập qua đất Lào để vào Việt Nam tổ chức vũ trang bạo loạn, bọn chóp bu “mặt trận” như rắn mất đầu nhưng chúng vẫn không từ mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Nhà nước Việt Nam.
Tháng 9/1990, nhằm tạo vỏ bọc quy tụ những đối tượng người Việt cực đoan, phản động, cùng những trí thức không am hiểu tình hình đất nước để thực hiện âm mưu khủng bố, lật đổ chính quyền, bọn cầm đầu Việt Tân chỉ đạo Nguyễn Quốc Quân thành lập cái gọi là “hội chuyên gia Việt Nam” do Vũ Quý Kỳ làm chủ tịch, Nguyễn Quốc Quân là tổng thư ký, trong đó Nguyễn Quốc Quân được phân công soạn thảo các tài liệu tuyển lựa nhân sự, tài liệu an ninh nội bộ, viết phần mềm mã hóa thông tin dưới hình thức ngụy trang, có tên gọi “bói Kiều”, hướng dẫn các thành viên trong tổ chức học tập các bài về an ninh, các phương pháp khủng bố. Bên cạnh đó, Việt Tân còn thành lập các tổ chức ngoại vi như “Liên minh Việt Nam tự do”, “Ủy ban vận động chính trị người Mỹ gốc Việt”, “Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường”…
2. Vì sao Quân bị bắt ở Việt Nam
Năm 2012 không phải là lần đầu tiên tên Việt tân bán nước này bị bắt giữ. Trước đó đầu năm 2007, Việt Tân thực hiện “Kế hoạch sang sông” với hình thức thăm thân nhân, du lịch hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư rồi thông qua đó, chụp ảnh, vẽ sơ đồ, tìm hiểu quy luật làm việc của những cơ quan trọng yếu của Nhà nước Việt Nam (mà nhóm Mai Hữu Bảo, Nguyễn Thị Xuân Trang, Nguyễn Tấn Anh đã bị bắt quả tang khi đang chụp ảnh Cơ quan Bộ Công an phía Nam vào ngày 3/4/2008 là một điển hình), đồng thời cử người xâm nhập trái phép qua ngả biên giới Việt Nam – Campuchia, tổ chức các trạm giao liên, các chỗ trú chân để hình thành một đường dây đưa người, vũ khí, chất nổ vào Việt Nam tiến hành khủng bố.
Một trong những thành viên được bọn cầm đầu Việt Tân điều sang thực hiện “Kế hoạch sang sông” chính là Nguyễn Quốc Quân. Tháng 10/2007, sau khi trực tiếp soạn thảo truyền đơn để đưa về Việt Nam tán phát, Nguyễn Quốc Quân đã xâm nhập Việt Nam trái phép theo lối mòn của dân buôn thuốc lá lậu ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, rồi tìm hiểu đường đi lối lại, từ Mộc Bài về TP HCM. Đầu tháng 11/2007, Nguyễn Quốc Quân quay về Mỹ, báo cáo cho bọn cầm đầu Việt Tân biết kết quả của chuyến xâm nhập. Ngày 9/11/2007, Quân từ Mỹ sang Thái Lan, gặp Nguyễn Hải (tức Khunmi Somsak, Nguyễn Quang Phục) rồi cùng Hải đi Campuchia. Tại đây, Quân được Nguyễn Ngọc Đức, là “trung ương ủy viên Việt Tân” giao cho 2 điện thoại di động số Campuchia, 3 simcard số Việt Nam cùng một chứng minh nhân dân Campuchia giả mạo, mang tên Ly Seng.
Sáng 17/11/2007, Ly Seng (Quân) xâm nhập vào biên giới Việt Nam – Campuchia với mục đích mang thư, truyền đơn phản động. Nhưng khi vừa vượt qua biên giới thì bị cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh bắt giữ với lý do xuất nhập cảnh trái phép. Kiểm tra trong người ông ta, chỉ duy nhất có một thẻ căn cước Campuchia với tên Ly Seng. Thoạt đầu, Nguyễn Quốc Quân vẫn cứ khăng khăng cho rằng mình là người… Campuchia, và nếu có tội thì chỉ là tội nhập cảnh trái phép! Tuy nhiên, trước những chứng cứ cụ thể, Nguyễn Quốc Quân đã thú nhận căn cước Campuchia là căn cước giả, Ly Seng là tên giả, còn bản thân ông ta là “trung ương ủy viên Việt Tân”.
Sau khi bị bắt, Nguyễn Quốc Quân đã thành khẩn khai báo về tổ chức khủng bố Việt Tân và kế hoạch xâm nhập Việt Nam là để kiểm tra đường dây bất hợp pháp làm cơ sở cho những lực lượng về sau này. Bên cạnh đó, ông ta còn khai rõ về “kế hoạch Đông tiến 07″, “ban phát triển quốc nội”, “nhóm công tác C21″, cũng như tên tuổi, chức vụ của từng đồng bọn trong tổ chức Việt Tân. Ngày ra tòa, căn cứ theo luật pháp Việt Nam, tòa đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Quân 6 tháng tù giam, trục xuất về Mỹ sau khi hết hạn tù, Nguyễn Hải 9 tháng từ giam, quản chế 3 năm tại địa phương (tỉnh Khánh Hòa) sau khi hết hạn tù, và Nguyễn Thế Vũ 5 tháng 26 ngày tù giam, 1 năm quản chế…
Nguyễn Quốc Quân – ngựa quen đường cũ.
Sau lần bị bắt thứ nhất, và mặc dù đã viết đơn nhìn nhận tội lỗi đồng thời xin được khoan hồng nhưng khi trở về Mỹ, Nguyễn Quốc Quân vẫn không từ bỏ ý định chống phá, lật đổ Nhà nước Việt Nam. Trên trang web của tổ chức khủng bố Việt Tân, Nguyễn Quốc Quân qua nhiều bài viết, đã công khai bộc lộ ý đồ này.
Từ cuối năm 2008 đến 2011, Nguyễn Quốc Quân thường xuyên sang Malaysia, Thái Lan để huấn luyện cho các thành viên “Việt Tân” về kỹ năng bảo mật thông tin và phương pháp đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam.
Ngày 17/4/2012, thực hiện ý đồ của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, Nguyễn Quốc Quân đã xâm nhập về Việt Nam bằng cái tên Richard Nguyen nhằm thực hiện kế hoạch kích động biểu tình, khủng bố, phá hoại lễ kỷ niệm 30-4 và 1-5 năm 2012 tại TP HCM và một số tỉnh, thành phố khác.
Hành vi nêu trên của Nguyễn Quốc Quân đã phạm vào tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 84 Bộ luật Hình sự như vậy việc bắt Nguyễn Quốc Quân là đúng pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Tới đây việc đem Quân ra xét xử thể hiện sự nghiêm minh của nhà nước đối với những kẻ đi ngược lại với quyền và lợi ích của nhân dân.
Người nhặt nắng
Read more…

Trung Quốc giăng phao gần Senkaku/Điếu Ngư

00:07 |

Nhật đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc giải thích vì sao các tàu Trung Quốc lại thả một loạt phao ở Hoa Đông, gần nhóm đảo tranh chấp giữa hai nước, một phát ngôn viên chính phủ Nhật cho biết.


Nhật “xua” tàu ngư chính Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp
Quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông được Nhật gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
 
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm thứ sáu vừa qua cho biết với các phóng viên rằng tàu của Cục hải dương quốc gia Trung Quốc, cơ quan tương đương với Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật, tuần trước đã thả nhiều phao ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp giữa hai nước trên Hoa Đông, mà Nhật đang quản lý và gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Báo chí Nhật cho rằng những phao trên có thể được dùng để tìm tàu ngầm Nhật trong vùng biển quanh quần đảo mà tàu của cả hai nước đã rượt đuổi nhau trong những tháng gần đây.

Nếu quả đúng vậy, thì động thái này có thể là một bước leo thang mới trong cuộc tranh chấp giữa hai nước. Cuộc tranh chấp mới đầu chỉ liên quan đến các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển và lực lượng phi quân sự, song gần đây đã có sự tham gia của các tàu hải quân được trang bị vũ khí hạng nặng.

Căng thẳng giữa hai nước bùng phát vào tháng 9 năm ngoái, sau khi chính phủ Nhật quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Động thái đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình bạo lực bài Nhật trên đường phố Trung Quốc. Trong khi đó chính phủ Trung Quốc phản ứng bằng cách triển khai tàu của cục hải dương và các tàu phi quân sự khác tới vùng biển tranh chấp gần như hàng ngày.

Vào đầu tháng này, căng thẳng có vẻ như bị đẩy lên nấc mới khi Nhật tố một tàu khu trục nhỏ của hải quân Trung Quốc đã khóa radar nhắm bắn tàu khu trục của Nhật. Song phía Trung Quốc phủ nhận cáo buộc này.

Ông Suga không nói rõ các phao được thả cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bao xa. Song ông cho biết chúng được thả trong vùng biển không có tranh chấp, do Trung Quốc quản lý. Nhưng điều đáng quan tâm là vào ngày 17/2 vừa qua chúng được thả cách rìa vùng biển do Nhật quản lý chưa đầy 400m.

Ông cho hay chính phủ Nhật đã yêu cầu một lời giải thích từ phía Trung Quốc. Ông cũng cho rằng có thể các phao được dùng để theo dõi các dòng biển hoặc thời tiết. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera lại nhận định các phao có thể được dùng để phát hiện tàu ở gần đó.
justafly
Read more…

Quân đội VN sẽ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

00:00 |

Chiều 25/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Edmond Mulet, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp quốc, phụ trách cơ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

(Ảnh: TTXVN)
(Ảnh: TTXVN)
Tại buổi tiếp, ngài Edmond Mulet cám ơn Thượng tướng nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian tiếp đoàn và thông báo kết quả làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh: Sự giúp đỡ, đóng góp, chia sẻ những kinh nghiệm của cơ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong thời gian và những ý kiến đóng góp của ngài Edmond Mulet trong chuyến thăm, làm việc lần này giúp Quân đội nhân dân Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị một số nội dung để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc vào đầu năm 2014.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thông báo về công tác đào tạo sĩ quan chuyên môn tham mưu, quân y, công binh và sĩ quan làm nhiệm vụ quan sát viên tại Liên hợp quốc.

Ngài Edmond Mulet cho biết phía cơ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ có kế hoạch bàn thảo chi tiết với Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phía Việt Nam cử đoàn trực tiếp thăm một phái bộ đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Liên hợp quốc./.
justafly
Read more…

đừng bao giờ quên đi những tháng ngày gian khổ ấy...

23:53 |
Đứng giữa dòng đời nhiều đổi thay, nhiều luồng tư tưởng đan xen, đâm chém nhau, bất chợt như thấy thèm cái ngày con người ta giản đơn, không biết ích kỉ là gì, chỉ hướng tới những cái chung, những giá trị của dân tộc, những điều từ gốc rễ mà nếu không có nó, ta không thể có được ngày hôm nay...

Ánh Trăng
Tác giả: Nguyễn Duy
Hồi nhỏ sống với đồng
Với sông rồi với bể
Hồi chiến tranh ở rừng
Vầng trăng thành tri kỉ
Trần trụi với thiên nhiên
Hồn nhiên như cây cỏ
Ngỡ không bao giờ quên
Cái vầng trăng tình nghĩa.
Từ hồi về thành phố
Quen ánh điện cửa gương
Vầng trăng đi qua ngõ
Như người dưng qua đường.
Thình lình đèn điện tắt
Phòng buyn-đinh tối om
Vội bật tung cửa sổ
Đột ngột vầng trăng tròn.
Ngửa mặt lên nhìn mặt
Có cái gì rưng rưng
Như là đồng là bể
Như là sông là rừng
Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Ánh trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình.

Đọc lại bài thơ này giữa dòng đời xô đẩy mới thấy những lúc như thế này, con người ta cần biết bao ánh trăng soi sáng tâm hồn. bởi cuộc sống quá đầy đủ có lẽ đã khiến cho nhiều người quên đi những tháng ngày vất vả... cuộc sống thành công đã làm cho con người ta tự cho mình cái quyền được mỉm cười gạt bỏ mọi cố gắng ngày nào, quên đi những sự giúp đỡ to lớn và mang tính nền tảng...
Thật là buồn...
Nhiều con người nhờ có sự tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước mới có được thành công như ngày hôm nay lại quay lưng lại với Người... Họ tự cho rằng những gì họ có được hiện tại là nghiễm nhiên của họ và đòi hỏi nhiều hơn những gì họ có thể có... Họ đã quên đi những công ơn ngày nào... Nhờ ai mà họ mới được tạo điều kiện học tập??? Nhờ đâu mà họ mới có thể cống hiến hết mình cho công chúng??? Những người cha ông của họ đã phấn đấu để gây dựng nên nền XHCN này như thế nào? đổ biết bao xương máu để hi sinh cho đời con cháu về sau, vậy mà... quên rồi! họ đã quên mất rồi... trước mắt họ giờ chỉ còn lý lẽ của những kẻ xấu xa, đơm đặt và bịa chuyện, bịt mờ mắt những con người chịu ơn của Đảng bằng những quyền lợi tầm thường...
thật buồn...
Ánh trăng ngày xưa nay ở đâu?
justafly
Read more…

Nhìn nhận về “mô hình chủ nghĩa xã hội ở thế kỷ XXI” của khu vực Mỹ La tinh hiện nay

09:43 |Những ngày cuối tháng 2/2013 người dân Venezuela tưng bừng chuẩn bị lễ nhậm chức cho tổng thống Hugo Chavez. Việc tổng thống Hugo Chavez tái đắc cử với sự ủng hộ cao của nhiều người dân Venezuela đã chứng minh cho sức thuyết phục về “mô hình chủ nghĩa xã hội của thế kỷ XXI” mà ông Chavez và nhân dân nước này đang theo đuổi. Còn nhớ năm 1998, ông Hugo Chavez chính thức lên cầm quyền mở đầu cho một thời kỳ nắm quyền của chính phủ chánh tả đầu tiên ở Mỹ la tinh. Tiếp sau đó, sự kiện này đã mở đầu cho một “làn sóng cánh tả” với việc nhiều chính phủ cánh tả cầm quyền ở nhiều nước như Nicaragoa, Braxin, Acshentina, Chile, Urugoay…Có thể nói phong trào cánh tả cũng như “mô hình chủ nghĩa xã hội ở thế kỷ XXI”  của khu vực Mỹ - latinh đã mang lại những đóng góp lớn cho chủ nghĩa xã hội cả trên phương diện lý luận và thực tiễn.
Trước hết mô hình này là một sự cổ vũ, động viên to lớn đối với các nước xã hội chủ nghĩa và các trào lưu tiến bộ trên thế giới. Nó đã góp phần khẳng định xu hướng thời đại đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Sau những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu và Liên Xô đã thu hẹp không gian địa chính trị của chủ nghĩa xã hội hiện thực, đẩy phong trào cộng sản và công nhân quốc tế lâm vào tình trạng khủng hoảng trên mọi phương diện. Suốt một thời gian dài, các phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới hầu như bị lâm vào khủng hoảng cả về mô hình và cả về phong trào. Nhưng hơn một thập niên gần đây, chủ nghĩa xã hội hiện thực và phong trào cộng sản quốc tế đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng, trụ vững và từng bước được phục hồi, củng cố. Trong bối cảnh đó sự khởi sắc của phong trào cánh tả ở Mỹ la tinh như một “cú hích” đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là minh chứng hùng hồn cho khát vọng của loài người về một chủ nghĩa xã hội cao đẹp, văn minh.
“Chủ nghĩa xã hội ở thế kỷ XXI” do tổng thống Hugo Chavez khởi xướng thực hiện ở Venezuela và sau đó là nhiều nước đã đi theo, tuy chưa hoàn chỉnh về cơ sở lý luận, còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình hiện thực hóa, nhưng một số đặc trưng của mô hình này và thành quả của nó đã thể hiện khá nhiều tính chất xã hội chủ nghĩa. Không ai có thể phủ nhận rằng xu thế này đang mở ra một triển vọng mới cho cuộc đấu tranh vì dân sinh, dân chủ, công bằng và chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay, Những gì mà Venezuela và các nước Mỹ la tinh đang làm đã thể hiện sức sống mới của phong trào cánh tả ở khu vực và sự bất diệt của chủ nghĩa xã hội-một xã hội tươi đẹp mà nhân loại đang hướng tới.
    Búa liềm
Read more…

Tổng thống Ecuador Rafael Correa tái đắc cử - Sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội

09:36 |Ngày 17/2/2013 trong cuộc bầu cử tổng thống Ecuador, tổng thống đương nhiệm Rafael Correa đã giành được đến 56,9% số phiếu bầu, trong khi hai ứng viên khác là Guillermo chỉ đạt 23,8% số phiếu và Lucio Gutierrer đạt 6% số phiếu. Với kết quả này ông Correa đã giành chiến thắng ngay từ vòng 1 và không cần phải qua bỏ phiếu vòng 2 đồng thời có thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa để thực hiện những ý định của ông về việc xây dựng một mô hình xã hội theo chủ nghĩa xã hội. Đây là lần thứ ba ông tái đắc cử tổng thống sau nhiệm kì đầu vào năm 2007 và lần thứ hai vào năm 2009. Ông Correa là một nhà lãnh đạo cánh tả khá nổi tiếng. Việc ông tái đắc cử lần thứ ba cho thấy nhân dân Ecuador rất tin tưởng và kỳ vọng vào bản thân ông, vào những đường lối mang màu sắc của “chủ nghĩa xã hội” mà ông đang thực hiện. Đã từng nhiều lần ông Correa khẳng định chính sách của Ecuador dưới thời ông là làm cho người nghèo bớt khổ, đấu tranh xóa bỏ bất công trong xã hội và theo đuổi chủ nghĩa xã hội tới cùng. Dưới sự lãnh đạo của ông các chính sách an sinh xã hội luôn được đẩy mạnh, tỷ lệ người nghèo và thất nghiệp giảm đáng kể, nền chính trị ổn định, chấm dứt được tình trạng vô luật pháp, vô chính phủ đã từng tồn tại nhiều năm ở Ecuador giai đoạn trước đây. Còn nhớ trong bài phát biểu tái đắc cử lần 2 vào tháng 4/2009 tổng thống Correa đã từng nêu rõ: “Chủ nghĩa xã hội sẽ tiếp tục… Chúng ta sẽ đẩy mạnh cuộc đấu tranh vì công lý xã hội, vì công lý cả khu vực. Chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh để loại bỏ tất cả các hình thức bóc lột công nhân trong xã hội chúng ta.” Và trong bài phát biểu hôm 17/2 vừa qua tổng thống Correa tiếp tục nhấn mạnh đến quyền làm chủ của nhân dân Ecuador được đặt lên trên giá trị của tư bản. Những lời phát biểu, những việc làm của tổng thống Correa luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân Ecuador. Cùng với việc ông Correa tái đắc cử và tổng thống Venezuela Hugo Chavez chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức cho thấy sức sống bất diệt của chủ nghĩa xã hội và đây thực sự là lý tưởng, là hình mẫu mà xã hội loài người theo đuổi.
Búa liềm
Read more…

CẦN CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG VẤN ĐỀ CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ CHỐNG ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG XẤU

09:29 |


Thời gian gần đây, lợi dụng những vấn đề đang diễn biến phức tạp trong đời sống chính trị, xã hội Việt Nam , đặc biệt là vấn đề tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức, số đối tượng xấu, nhất là những đối tượng cơ hội, bất mãn với chế độ đã ra sức tiến hành các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta nhằm thực hiện những âm mưu, ý đồ chính trị đen tối của mình.
Qua những bài viết, bài phát biểu của các đối tượng này được đăng tải trên mạng internet có thể thấy, mục đích của chúng là lợi dụng vấn đề tham nhũng của một bộ phận cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước để tuyên truyền xuyên tạc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước, thông qua đó hạ uy tín của Việt Nam đối với các nước trên thế giới. Không những vậy, chúng còn lợi dụng vấn đề này để tác động vào nhận thức, tâm lý của các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân mất niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, mất niềm tin vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, từ đó thúc đẩy hình thành các khuynh hướng chống Đảng, Nhà nước ta trong nhân dân, nhất là trong giới trẻ.
Mặt khác, chúng cũng lợi dụng vấn đề chống tham nhũng để kích động, khoét sâu mâu thuẫn trong nộ bộ Đảng, Nhà nước; mâu thuẫn giữa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, trên cơ sở đó liên kết, tập hợp lực lượng hình thành các tổ chức, hội nhóm bất hợp pháp để chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đây rõ ràng là những âm mưu hết sức thâm độc và đen tối.
Chúng ta thấy rằng, cần phải thừa nhận một thực tế là hiện nay ở nước ta, tình hình tham nhũng, lãng phí đang ở mức đáng báo động. Đảng ta cũng đã xác định quan liêu, tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đe dọa đến sự tồn tại của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong Kết luận Hội nghị trung ương 5 (khóa XI) về công tác phòng, chống tham nhũng đã nêu rõ: “Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách; thu thuế, phí; quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng; công tác cán bộ; quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp... gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước”. 
Từ thực tế đó chúng ta thấy rằng, Đảng ta cũng đã công khai thừa nhận tình trạng tham nhũng đang diễn biến phức tạp đấy chứ, Đảng có che giấu, có né tránh đâu. Bên cảnh đó, Đảng ta cũng đặt quyết tâm cao trong đấu tranh ngăn chặn, loại trừ tham nhũng ra khỏi đời sống xã hội.
Với mỗi chúng ta cũng cần phải thấy rằng, tham nhũng là vấn đề gắn liền với quyền lực, gắn liền với Nhà nước, có Nhà nước, có quyền lực là có tham nhũng. Nó là căn bệnh nan y, nguy hiểm không chỉ đối với riêng Việt Nam mà còn đối với không ít các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Thậm chí nó đã và đang trở thành vấn nạn mang tính toàn cầu. Chính vì vậy, để đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả, từng bước loại trừ tham nhũng ra khỏi đời sống xã hội cần phải có lộ trình, bước đi phù hợp, dài hạn. Đây không chỉ là vấn đề ngày một, ngày hai mà là vấn đề lâu dài cần phải tính toán kỹ lưỡng để đưa ra các giải pháp có tính chiến lược, đột phá cao. Trước hết, trong thời gian tới để chống tham nhũng có hiệu quả, đòi hỏi Đảng, Nhà nước ta phải có nhận thức sâu sắc về vấn đề này, đặc biệt Đảng phải thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của mình, còn nhân dân, mỗi chúng ta cũng cần đồng tâm, hiệp lực, giúp Đảng đấu tranh có hiệu quả với vấn nạn này, có như vậy mới sớm đẩy được tham nhũng ra khỏi đời sống xã hội.
Do đó, chúng ta cần phải hết sức cảnh giác với những thủ đoạn thâm độc lợi dụng chống tham nhũng để tuyên truyên, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước Việt Nam của các đối tượng xấu. Vạch trần bản chất xấu xa, đen tối của chúng trước dư luận và nhân dân.
                                                                              Người con đất Việt

Read more…

QUYỀN CON NGƯỜI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO TRONG HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM?

09:28 |Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, trải qua các thời kỳ khác nhau, Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định con người là trung tâm của các chính sách kinh tế - xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho phát triển bền vững, bảo đảm thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Việt Nam đều nhằm phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, tất cả vì con người và cho con người.
Xuất phát từ chủ trương đó, Nhà nước Việt Nam đã và đang xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm các quyền con người được tôn trọng và thực hiện một cách đầy đủ nhất. Ngay sau khi giành được độc lập năm 1945, quyền con người, quyền công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (Điều 6, 7, 8, 9, 10) và sau đó tiếp tục được khẳng định, mở rộng trong các Hiến pháp năm 1959, 1980 và 1992 (sửa đổi năm 2001). Hiến pháp Việt Nam năm 1992, văn kiện pháp lý cao nhất của Nhà nước Việt Nam, đã ghi nhận một cách trang trọng, rõ ràng và toàn diện các quyền con người (tại các điều 2 và 50) và nội dung các quyền này đã được thể hiện xuyên suốt trong các chương, mục của Hiến pháp, đặc biệt được nêu tập trung tại Chương 5 về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (năm 2013), quyền con người cũng đặc biệt được nhấn mạnh và được quy định cụ thể (Điều 2 và Điều 15). Ngoài ra, các quyền cụ thể của con người còn được quy định rõ ràng tại Chương II “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” …
Các quyền tự do dân chủ, quyền con người quy định trong Hiến pháp đã không ngừng được cụ thể hóa trong các văn bản pháp quy của Việt Nam. Chỉ tính từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã ban hành trên 13.000 văn bản pháp luật các loại, trong đó có hơn 40 bộ luật và luật, trên 120 pháp lệnh, gần 1000 văn bản của Chính phủ và trên 3000 văn bản pháp quy của các bộ, ngành được thông qua và thực thi. Đặc biệt, Quốc hội đã thảo luận và thông qua các đạo luật, pháp lệnh trong các lĩnh vực khác nhau. Trong đó có những đạo luật quan trọng, trực tiếp liên quan đến việc hoàn thiện thể chế dân chủ, thực thi quyền con người như: Luật tổ chức Quốc hội; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội; Luật tổ chức Chính phủ; Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân; Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Bộ Luật Dân sự; Bộ Luật tố tụng dân sự; Bộ Luật Hình sự; Bộ Luật Tố tụng Hình sự; Luật Báo chí; Luật Xuất bản; Luật khiếu nại, tố cáo của công dân; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Giáo dục; Luật Lao động, Luật tổ chức Công đoàn; Luật bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...
Như vậy, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam đã thể hiện đầy đủ tất cả các quyền cơ bản, phổ biến của con người được nêu trong Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới năm 1948 và các công ước quốc tế khác của Liên hợp quốc về quyền con người. Điều này chứng tỏ những tiến bộ vượt bậc và những cố gắng rất lớn của Nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người trong bối cảnh Việt Nam còn đang trong quá trình xây dựng một Nhà nước pháp quyền, khi tình hình kinh tế, xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn.
Đồng thời, đó là lời khẳng định cho việc công nhận và đảm bảo quyền con người của Nhà nước Việt Nam. Mặt khác cũng là minh chứng rõ nét nhất để dập tắt, đập tan mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về vấn đề nhân quyền, thực hiện quyền con người ở Việt Nam của các đối tượng, tổ chức thù địch.
                                                                                   Người con đất Việt

Read more…

BỆNH TỰ TI

09:15 |

Khi bạn bước vào tuổi mới lớn thì bắt đầu có những thay đổi cả về ngoại hình

lẫn tâm lý, có lúc bạn cảm thấy tư ti về ngoại hình, mặc cảm rằng tại sao mình lại có

những đặc điểm khác những bạn khác. Điều này sẽ khiến bạn tỏ ra ngại ngần, rụt rè,

bối rối trong giao tiếp với mọi người xung quanh. Nhiều khi suy nghĩ này đẩy bạn

vào tình thế không bao giờ hài lòng với mình và chán ghét bản thân. Vậy là bạn đã

mắc bệnh tự ti rồi đó.

Bệnh tự ti sẽ làm bạn mất dần sự bình tĩnh, khiến bạn luôn cảm thấy xấu hổ, e

ngại, không dám tiếp xúc với bạn bè người thân, chỉ muốn rút vào trong cái vỏ ốc bảo

vệ bản thân mình, vì bạn sợ mình bị tổn thương. Nếu về khía cạnh sức khỏe bạn sẽ dễ

dàng bị stress, luôn cảm thấy khó chịu… bệnh tự ti nếu không chữa để lâu bạn sẽ rơi

vào chững bệnh tâm lý nặng hơn là trầm cảm, hoang tưởng.

Để trị bệnh, đầu tiên bạn phải biết yêu thương bản thân mình và rộng lượng

với mình hơn. Bởi mỗi người là một cá thể riêng biệt, sẽ có những ưu điểm và khuyết

điểm riêng không ai giống ai. Bạn nên biết mình có ưu điểm nào để phát huy biết

khuyết điểm nào của bản thân để khắc phục. Bạn phải chấp nhận khuyết điểm đó và

khắc phục nó, chứ đừng dằn vặt mình về những khuyết điểm đó, vì nó sẽ làm bạn

càng chán nản hơn đấy.

Chấp nhận bản thân mình không nên so sánh

Khi bạn so sánh với những ưu điểm của người khác khi đó bạn đang nghi ngờ

khả năng của bản thân, bệnh tự ti sẽ nặng hơn vì những suy nghĩ này, bạn sẽ chán

nản, sẽ lơ là không còn chú ý đến ưu điểm hay sở trường của bạn nữa. Bạn nên tự hào

vì bạn là bạn, không phải là ai khác bạn nhé!

Tin vào khả năng của mình

Nếu nằm trong khả năng của mình bạn nên dũng cảm thực hiện nó và cần cố

gắng hết sức của bản thân dù việc có khó khăn và thử thách đến đâu. Vì khi bạn thành

công bạn sẽ củng cố lòng tin vào bản thân mình hơn và giả sử có thất bại bạn nên

rút kinh nghiệm chứ đừng quá chú tâm vào nó mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của

Bạn có thường đưa ra mục tiêu quá cao với khả năng thực có của mình

không? Nếu có bạn phải suy nghĩ và đặt lại mục tiêu của mình nhé, bởi vì không phải

việc gì bạn cũng có thể làm được, mọi việc không bao giờ là hoàn hảo. Nếu bị mắc

bệnh tự ti bạn sẽ luôn dặt vặt sao mình không thể làm được, luôn than phiền về sự bất

lực của bản thân mình. Bạn đừng nghĩ sai sót, thất bại của mình là một tội lớn, điều

này sẽ khiến bạn dù có tự tin cũng thành tự ti đấy, hãy rộng lượng hơn với bản thân

mình.

Giữ vững lập trường, không hạ thấp và coi nhẹ bản thân.

Khi bạn hạ thấp mình và coi nhẹ bản thân, bạn nghĩ mình đang khiêm tốn?

Nếu bạn luôn có suy nghĩ như vậy bạn đang giết chết dần khả năng sẵn có trong

bạn. Khi bạn được khen thưởng bạn nên thành thật nhìn nhận nó, nếu bạn cứ từ chối

không nhận lời khen đó sẽ tạo cho mọi người cảm giác bạn yếu kém năng lực. Mọi

người ai cũng có những năng lực nổi trội về một lĩnh vực nào đó, bởi không ai, không

sự việc nào hoàn hảo cả.

Sẽ có lúc có người nghi ngờ khả năng của bạn, lúc này bạn nên giữ vững lập

trường của bản thân mình. Bởi chỉ bạn mới hiểu rõ bản thân bạn, hiểu rõ năng lực của

mình, bạn phải tin vào bản thân bạn thì mới thuyết phục người khác tin bạn chứ.

Luôn luôn học hỏi

Một trong những yếu tố khiến bạn tự ti là do sự nghèo nàn về kiến thức, sự

thiếu hiểu biết khiến bạn lúng túng khi gặp phải vấn đề. Do đó ban nên học hỏi và

trau dồi kiến thức nhiều hơn nữa, nó là liều thuốc quan trọng, giúp bạn tự tin hơn

trong giao tiếp. Khi có một kiến thức nhất định những người xung quanh sẽ tin tưởng

vào khả năng của bạn khiến bạn tự tin, không còn cảm giác tự ti nữa.

Một trong các tư thế khi bạn giao tiếp với mọi người xung quanh là đứng

thẳng, ngẩng cao đầu, mắt nhìn đối diện với người đối diện. Bỏi khi bạn nói chuyện

mà mắt cứ nhìn láo liên, hay nhìn xuống sàn nhà vậy thì đó đâu phải là bạn tự tin,

phải không bạn? Bởi vậy đôi mắt cũng góp phần cho sự tự tin của bạn đó.

Ngoài ra bạn cũng nên chú ý đến ngoại hình của mình khi ra bước chân ra

đường nhé, vì một người tươm tất, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, vẫn tự tin hơn khi bạn

ăn mặc lôi thôi lếch thếch đó.

Bênh tự ti cũng như mọi căn bệnh khác cũng đều phải có ý chí quyết tâm và

thời gian để chữa bệnh. Bạn hãy chữa bệnh bằng cách thay đổi tư duy suy nghĩ của

mình từ hôm nay để căn bệnh này không còn tồn tại trong bạn nữa nhé!
Read more…

Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012 Việt Nam Cộng Hòa 2012